Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Γ΄ Ὠδή Ἀκαθίστου Ὓμνου - Ὁ Εἱρμός και τα Τροπάρια
Ὄρθρος φαεινός, χαῖρε ἡ μόνη, τὸν ἥλιον φέρουσα Χριστόν


Εἱρμὸς

«Τοὺς σούς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, 

ὡς ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή, 
θίασον συγκροτήσαντας πνευματικὸν 
στερέωσον καὶ ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ σου 
στεφάνων δόξης ἀξίωσον».

Αὐτῶν πού σὲ ὑμνολογοῦν, Θεοτόκε, 
σὰν πλούσια καὶ ζωντανὴ πηγὴ δωρεῶν, 
στερέωσε τὸν πνευματικὸ θίασο 
πού ἔχουν συγκροτήσει· καὶ στή θεία δόξα σου 
ἀξίωσέ τους νά λάβουν στεφάνια δόξας ἀμάραντης.


Τροπάρια

«Στάχυν ἡ βλαστήσασα τὸν θεῖον, 
ὡς χώρα ἀνήροτος σαφῶς, 
χαῖρε, ἔμψυχε τράπεζα, 
ἄρτον ζωῆς χωρήσασα· 
χαῖρε τοῦ ζῶντος ὕδατος, 
πηγὴ ἀκένωτος, Δέσποινα».

Χαῖρε σύ, ποὺ βλάστησες τὸ θεῖο στάχυ, 
χωρὶς νά δεχτεῖς καλλιέργεια ἀπὸ δύναμη ἀνθρώπου. 
Χαῖρε, Δέσποινα, σύ πού εἶσαι τραπέζι ἔμψυχο, 
ποὺ μπόρεσε νά χωρέση τὸν ἄρτο τῆς ζωῆς· 
σύ πού εἶσαι πηγὴ τοῦ ζῶντος ὕδατος, 
ποὺ εἶναι ἀστείρευτη καὶ ἀνεξάντλητη.

*
«Δάμαλις τὸν μόσχον ἡ τεκοῦσα, 
τὸν ἄμωμον, χαῖρε, τοῖς πιστοῖς· 
χαῖρε ἀμνὰς κυήσασα, 
Θεοῦ ἀμνὸν τὸν αἴροντα, 
κόσμου παντὸς τὰ πταίσματα· 
χαῖρε θερμὸν ἱλαστήριον».

Χαῖρε, ἡ δάμαλις πού γέννησες τὸν μόσχον 
τὸν καθαρὸν καὶ ἀψεγάδιαστον·
χαῖρε, ἡ ἀμνάδα πού ἐκύησες 
τὸν ἀμνὸν τοῦ Θεοῦ, ποὺ σήκωσε ἀπάνω του
τὰ πταίσματα ὅλου τοῦ κόσμου· 
χαῖρε σύ, ποὺ ἀναδείχτηκες φλογισμένο 
ἀπὸ τή χάρη ἱλαστήριο τῶν ἀνθρώπων.

*
«Ὄρθρος φαεινός, χαῖρε ἡ μόνη, 
τὸν ἥλιον φέρουσα Χριστόν, 
φωτὸς κατοικητήριον· 
χαῖρε τὸ σκότος λύσασα, 
καὶ τοὺς ζοφώδεις δαίμονες, 
ὁλοτελῶς ἐκμειώσασα».

Χαῖρε φαεινὴ αὐγή, 
ἡ ὁποία μόνη ἔφερες τὸν ἥλιο 
καὶ ἀναδείχτηκες κατοικητήριο τοῦ φωτός. 
Χαῖρε σύ πού ἀποδίωξες τὰ πνευματικὰ σκοτάδια 
καὶ ἐκμηδένισες ὁλοτελῶς 
τοὺς ζοφεροὺς δαίμονες.

*
«Χαῖρε πύλη ἥν ὁ Λόγος, διώδευσε μόνος
ἡ μοχλούς, καὶ πύλας Ἅδου, Δέσποινα,
τῷ τόκῳ σου συντρίψασα·
χαῖρε ἡ θεία εἴσοδος
τῶν σωζομένων πανύμνητε».

Χαῖρε, σύ πού εἶσαι ἡ πύλη
ἀπὸ τὴν ὁποίαν πέρασε μοναχὰ ὁ Λόγος·
σύ Δέσποινα, που με τον Τόκο σου
συνέτριψες τοὺς μοχλοὺς καὶ τὶς βαρεῖες πύλες τοῦ Ἅδη.
Χαῖρε, σύ πανύμνητε πού εἶσαι ἡ εἴσοδος
ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ περάσουν οἱ σωζόμενοι.


Ἀπὸ τὸ βιβλίο: “Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε”,
ἐκδ. Ἀποστολικὴ Διακονία

imaik

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου