Wednesday, 29 January 2014

Ιωνάς: Προτυπώσεις

Λουκᾶς, Κεφάλαιο 11
29 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν· Ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστι· σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.
30 καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς σημεῖον τοῖς Νινευῒταις, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον.
31 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶντος ὧδε. 32 ἄνδρες Νινευῒ ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.


Συνομιλία Χριστού με τους Ιουδαίους.
Ο Χριστός είχε κάνει πολλά θαύματα αλλά ήθελαν «ένα θαύμα ολκής». Δεν θα τους δοθεί όμως (σημείον = θαύμα).
Έγινε αναφορά στο θαύμα με τον προφήτη Ιωνά που πήγε στη Νινευί (περιοχή στο Ιράν). Σήμερα δεν υπάρχει η Νινευί. Τότε για να διασχίσει κάποιος την πόλη αυτή, με τους χιλιάδες κατοίκους, χρειαζόταν μία εβδομάδα!! Έλεγε ο Ιωνάς: «έτι 3 ημέρες και η Νινευί θα καταστραφεί». Μετανόησαν και νήστεψαν όλοι οι κάτοικοι και ο βασιλιάς ακόμα και τα ζώα.
Ο Ιωνάς στην κοιλιά του κήτους είναι η προτύπωση της τριήμερης ταφής και της τριήμερης Ανάστασης του Χριστού.
Το βιβλίο του Ιωνά(στην Π.Δ.) δεν έχει ούτε προφητείες ούτε διδασκαλίες. Απλά αναφέρει το περιστατικό που έγινε στη Νινευί. Περιγράφει την περιπέτεια του Ιωνά. Ο Θεός ήθελε να φανερώσει την παγκοσμιότητά Του. Ζωντανό το κήτος απέδωσε τον Ιωνά και ο Άδης απέδωσε ζωντανό τον Χριστό.
Ο άγιος Επιφάνιος, επίσκοπος Σαλαμίνας της Κύπρου λέει ότι ο Χριστός πορεύθηκε στον τάφο για να ελευθερώσει όλους τους ανθρώπους και να επιτύχουν την ανάστασή τους.
Πολλές προτυπώσεις
Λέει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «εκινδύνευε το καράβι να πνιγεί μέχρις ότου ρίχτηκε στη θάλασσα ο Ιωνάς» (καράβι = ο κόσμος που δεν έχει γνωρίσει το Χριστό - θάλασσα = τα πάθη, οι θλίψεις - Ιωνάς = Χριστός...).
Ο Χριστός κατέβηκε στη γη, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Το περιστατικό με τον Ιωνά στο κήτος υπάρχει σε αγιογραφίες ακόμα και σε κατακόμβες στη Ρώμη.
Ο Χριστός ήταν ταυτόχρονα στον τάφο, μαζί με το ληστή αλλά... και στον ουρανό με τον Θεό Πατέρα. Ανεστήθη εν σώματι εσφραγισμένου του μνήματος.
Ο Κύριος άφησε να εννοηθεί ότι οι Ιουδαίοι θα έμεναν στην απιστία και μετά την Ανάστασή Του. Δεν πίστεψαν και έδωσαν χρήματα στους φύλακες του μνήματος για να διαδώσουν ότι έκλεψαν το σώμα του Χριστού «ημών κοιμωμένων».
Λέει ο άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ήταν σώμα, αλλ’ ου σώμα» (το αναστημένο σώμα του Κυρίου).
Οι Νινευίτες θα καταδικάσουν και θα κατακρίνουν τη γενεά αυτή, διότι αν και ειδωλολάτρες και αλλοεθνείς μετανόησαν (στίχος 32). Ο Ιωνάς «περιπλανώμενος» για 3 ημέρες έλεγε να μετανοήσουν στους Νινευίτες, ενώ ο Χριστός κήρυττε και θαυματουργούσε για 3 χρόνια σε πόλεις, σε χωριά αλλά και στην έρημο ακόμα. Τα θαύματα ήταν από αγάπη και στοργή για τους ανθρώπους.
Να μην καταδικάζουμε μόνο τους Ιουδαίους αλλά να κάνουμε αυτοκριτική και να κρίνουμε αυστηρά τον εαυτό μας.
Λέει ο άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος:
«Με μία φορά εκείνοι μετανόησαν, εμείς με πολλές φορές δε μετανοούμε. Εκείνοι φοβήθηκαν και μετανόησαν, εμείς δε φοβόμαστε τη γέενα(=κόλαση). Εκείνοι διορθώθηκαν χωρίς προφητείες και διδασκαλίες, εμείς απολαμβάνουμε ευκαιρίες και διδασκαλίες και μένουμε αδιόρθωτοι».

Ο Θεός δε δέχεται την αδιαφορία, τη ραθυμία, την αμετανοησία και την περιφρόνηση στο Νόμο Του. Τον αγώνα και τη μετάνοια τα δέχεται ο Θεός. Δυστυχώς θεοποιήσαμε το λογικό μας.
3ος Κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής π. Αστερίου (29/01/2014), κ. Νικόλαος Βασιλειάδης, θεολόγος-συγγραφέας.