Thursday, 17 April 2014

Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε …

clip_image002
30 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
31 Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, γέγραπται γάρ, Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης·
32 μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
33 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι.
34 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με.
35 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν.
στ. 30 - 35 του κστ΄ κεφαλαίου του Ευαγγελίου του Ματθαίου.

Στους προηγούμενους στίχους γίνεται αναφορά του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας από τον Κύριο. Τελευταία ημέρα της ζωής του Κυρίου στη γη (Μεγ. Πέμπτη βράδυ). Αφού έψαλαν ύμνους βγήκε ο Κύριος με τους μαθητές Του στο όρος των ελαιών (στ.30). Οι ευαγγ. Λουκάς και Ιωάννης  αναφέρουν ότι αυτή η συζήτηση έγινε στο υπερώο. Ο ευαγγ. Μάρκος λέει τα ίδια με τον ευαγγ. Ματθαίο. Στους στίχους 31 - 34 του ευαγγ. Λουκά στο υπερώο υπάρχει μία λεπτομέρεια που αναφέρεται.
«πάντες υμείς σκανδαλισθήσεσθε εν εμοί εν τη νυκτί ταύτη» (στ. 31 Ματθ.) Ο Ιησούς δεν κρύβεται αλλά πηγαίνει στο όρος των ελαιών, που γνώριζαν οι Ιουδαίοι ότι πήγαινε.
«ιδού ο σατανάς εξητήσατο υμάς του σινιάσαι ως τον σίτον» (στ.31 Λουκά) = θα σας κοσκινίσει ο διάβολος σαν το σιτάρι. Ζητάει την άδεια από τον Θεό, όπως την πήρε και με τον Ιώβ (Π.Δ.).
«γέγραπται γαρ, πατάξω τον ποιμένα, και διασκορπισθήσονται τα πρόβατα της ποίμνης» (στ. 31 Ματθ.) Αιώνες πριν τα λόγια αυτά είχε πει ο προφήτης Ζαχαρίας. Όλα είναι κανονισμένα και προφητευμένα. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι θα γίνει, ο Θεός τα γνωρίζει αιώνες πριν.
«μετά δε το εγερθήναι με προάξω υμάς εις την Γαλιλαίαν» (στ. 32 Ματθ.) Μεγάλο πειρασμό θα συναντήσετε αλλά.... θα σας συναντήσω στη Γαλιλαία.

Θα επικεντρωθούμε στο πρόσωπο του Πέτρου
«ει πάντες σκανδαλισθήσονται εν σοί, εγώ ουδέποτε σκανδαλισθήσομαι» (στ. 33 Ματθ.) Ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος είχε ως ανθρώπινη αδυναμία την αυτοπεποίθηση. Κάνει 4 λάθη:
α)δε λαμβάνει υπόψη τη διαβεβαίωση του Κυρίου, ότι όλοι θα σκανδαλισθούν αυτή τη νύχτα
β) δε λαμβάνει υπόψη του τη διαβεβαίωση του προφήτη Ζαχαρία
γ) ξεχωρίζει τον εαυτό του από τους άλλους μαθητές (εγωισμός) και
δ) το στηρίζει στη δύναμή του. Δε λέει :''με τη βοήθειά σου Κύριε''.
Tρεις φορές θα Τον αρνηθεί τον Κύριο, πριν λαλήσει ο πετεινός. Όλα αυτά ο Πέτρος τα λέει με απλή διάθεση. Είναι ειλικρινής και φλογερός μαθητής (έβγαλε και μαχαίρι στο όρος των ελαιών).Έχει όμως ένοχη αυτοπεποίθηση. Παιδαγωγικά θα τον αφήσει λίγο ο Κύριος, για να δει ότι δεν μπορεί να τα κάνει μόνος του. «..Ομοίως δε και πάντες οι μαθηταί είπον» (στ.35 Ματθ.) Όλοι Τον διαβεβαίωναν ότι δεν θα Τον αρνηθούν. Ο ένας παρασέρνει και τους άλλους. Όλοι υπολόγιζαν στις δυνάμεις τους. Θα έπρεπε να πέσουν στα γόνατα και να Τον παρακαλέσουν να τους δώσει δύναμη, να προσευχηθούν. «Τί θα συμβεί το βράδυ; Δος μας δύναμη! Μην επιτρέψεις να συμβεί κάτι!». Τον προσφωνεί «Σίμων, Σίμων» (όχι Πέτρο), με το παλιό του όνομα (στ. 31 Λουκά). «Γιατί θα πέσεις» Το λέει με αγάπη και πατρική τρυφερότητα. Όπως η μάνα λέει «παιδί μου, παιδί μου». Και συνεχίζει «εγώ δε εδεήθην περί σού ίνα μη εκλίπη η πίστις σου και σύ ποτε επιστρέψας στήριξον τους αδελφούς σου» (στ.32 Λουκά) = και με το λόγο σου και με το παράδειγμά σου.
Ο Χριστός κάνει το παν, πολλές προσπάθειες για να κρατήσει και τον Ιούδα. Ο Ιούδας δεν κάνει τίποτε. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Όλοι δοκιμαζόμαστε και πολεμούμεθα (όπως και οι μαθητές Του). Και όταν κοινωνούμε, όπως και εκείνοι που είχαν κοινωνήσει. Έρχεται ο πειρασμός, να αγωνιζόμαστε να νικήσουμε. Κανένας δεν είναι απολέμητος!
2. Πολεμούμεθα όσο επιτρέπει ο Θεός. Ένας άνθρωπος που θεραπεύθηκε και 2.000 χοίροι που πνίγηκαν στη λίμνη των Γαδαρηνών (πρ. δαιμονισμένος).
3. Ο Κύριος είναι κοντά μας με την προσευχή Του, με το βλέμμα Του, με την αγάπη Του. Ο Κύριος (τον Πέτρο) και πριν την πτώση, και την ώρα της πτώσης, και την ώρα της δίκης(τον σκέπτεται) και αργότερα στη λίμνη τον αποκαθιστά.

Να στηριζόμαστε στην παντοδυναμία του Θεού.
Αυτά μάθαμε σήμερα: 
α) πόλεμος δαιμόνων 
β) αδυναμία μας 
γ) βοήθεια του Κυρίου μας

Λέει ο άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος: «πονηρόν το θηρίον, αν δεν το χαλιναγωγούσε (ο Θεός) θα έκανε τα πάντα, αλλά ο Θεός τον κρατάει»
Υπομονή στον Ιώβ και μετάνοια στον Πέτρο.
Επιτείνει τον πόνο του Κυρίου η άρνηση του Πέτρου και η προδοσία του Ιούδα. Πόνος για την παναγία ψυχή Του !!!

Ωφέλιμοι οι στίχοι 2, 3, 4 της καθολικής επιστολής Ιακώβου «Πάσαν χαράν ηγήσασθε, αδελφοί μου, όταν πειρασμοίς περιπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντες ότι το δοκίμιον υμών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν΄ η δε υπομονή έργον τέλειον εχέτω, ίνα ήτε τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενί λειπόμενοι»

12ος κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής με τον π. Αστέριο (02/04/2014).