Wednesday, 18 December 2013

ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο

Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο α', (14-18)
 
14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 15 Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγε λέγων· Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 16 Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· 17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 

Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς: O Λόγος σὰρξ εγένετο
Ποιο είναι το βρέφος που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ και τόσος πολύς κόσμος πηγαίνει εκεί να προσκυνήσει τον τόπο που γεννήθηκε;          
«παιδίον νέον...»

«ο Λόγος σαρξ εγένετο». Είπε ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: «η περίληψη των 4 ευαγγελίων είναι αυτές οι 4 λέξεις».

σαρξ =άνθρωπος (γλώσσα Αγίας Γραφής).
εγένετο = έγινε άνθρωπος. Ο προαιώνιος, ο αίδιος, ο υπερούσιος... Θεός παίρνει μία άλλη αρχή. Ενεδύθη την ανθρώπινη φύση χωρίς να παύσει να είναι Θεός. Ο άτρεπτος, πάνσοφος, παντέλειος, αναλλοίωτος Θεός δεν μπορεί να αλλάξει προς το χειρότερο. Και γίνεται και Θεός και Άνθρωπος. Έλαβε δούλου μορφή.
«ότι εν αυτώ (τω Χριστώ) κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς» (στ.9 α΄κεφ. προς Κολασσαείς επιστολής αποστ. Παύλου).
Ο Θεός σώζει την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Θεού Λόγου.

Μερικές ερμηνείες της λέξης «σαρξ»
«σαρξ» = ο άνθρωπος με την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης.
Ο Θεός ανέλαβε τα αδιάβλητα πάθη (πείνα, δίψα, ιδρώτα...) και ανέστησε την ανθρώπινη φύση.
«σαρξ» = (σημαίνει) τη θνητή φύση.
Ο Θεός  φτιάχνει τον Αδάμ ούτε θνητό ούτε αθάνατο αλλά επ΄αφθαρσία. Ο Θεός  με την ταπείνωσή Του πάσχει στο Σταυρό, πεθαίνει και ανασταίνεται.
«και εσκήνωσεν εν ημίν» = εισήλθε μέσα στην ανθρώπινη φύση σαν σε άλλη σκηνή του. Δείχνει την οικειότητα προς ημάς τους ανθρώπους. Για να μας ακούει και να μας μιλάει.

Άλλες 4 έννοιες για το εσκήνωσεν
α) γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο σαν ένας φτωχός και έγινε πρόσφυγας. Δεν είχε ''πού την κεφαλήν κλίναι'' ο πλουτίζων τα σύμπαντα.
β) σαν στρατιώτης στη σκηνή (σκληραγωγία με πόλεμο και αγωνία).
γ) πρόσκαιρα να ζήσει εδώ
δ) όπως στη σκηνή του μαρτυρίου έτσι και στην ανθρώπινη φανερώνεται πώς  είναι ο  Θεός.

«εθεασάμεθα την δόξαν αυτού» Είναι κάτι που το απολαμβάνεις. Δεν το είδαν ούτε ο Ηρώδης ούτε ο Πιλάτος ούτε... Έγιναν τόσα θαύματα (τυφλών, χωλών, παραλυτικών, αναστάσεις νεκρών). Κανένας δεν έζησε σαν το Θεό  που ήταν αναμάρτητος!
«πλήρης χάριτος και αληθείας»  
«Ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως».
Στίχος 16 «ημείς πάντες  ελάβομεν, και χάριν αντί χάριτος». Παίρνουμε τη δωρεά πάνω στην άλλη. Μας έκανε παιδιά Του, μας έδωσε την αθάνατη ζωή, τη μετοχή μας στη δόξα Του.
Στην Π.Δ. η περίοδος του Νόμου ήταν τιμωρία. Με τη γέννησή Του γεννιέται η Χάρις.
«Στην Αγία Γραφή λύνονται όλες οι απορίες μας και όλες οι ερωτήσεις μας» (άγ. Ιουστίνος Πόποβιτς)
 
Τα Χριστούγεννα να λουστούμε το φως της αλήθειας. Πρέπει να ενωθούμε με τον αναμάρτητο Θεό μαζί Του (μελέτη, Θεία Κοινωνία ...)

18/12/2013, 9ος κύκλος μελέτης Αγίας Γραφής, π. Αστέριος